bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ogłoszenie!

Zachęcamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnym Rodzinnym Przeglądzie plastyczno-technicznym „Eko Mikołaj”. Rodzic razem z dzieckiem może wykonać dowolna pracę przestrzenną zgodną z tematem. Podpisaną pracę składamy do nauczycielek w grupie. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu przedszkola. Prace można dostarczać do 05.12.2022r.

 

Katarzynki-Andrzejki-integracja z uczniami Szkoły Podstawowej nr 51 

 andrzejki 4

 

andrz44

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ GRUPA IV:

TYDZIEŃ I

Zabawy w teatr

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych
 • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim
 • wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych
 • doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do zachowań dostosowanych do miejsca i otoczenia
 • budowanie zespołu poprzez stawianie wspólnych celów, dążenie do ich osiągnięcia przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań i przedsięwzięć oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg aktywności i jej efekt końcowy
 • kształtowanie świadomości, że w komunikacji międzyludzkiej najważniejsza jest chęć porozumienia
 • wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów
 • doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy
 • zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”
 • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych
 • poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

TYDZIEŃ II

Kulinarne ciekawostki

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku
 • wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • zachęcanie do działań służących osiągnięciu wspólnego celu przez zespołowe planowanie, realizowanie zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy
 • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów
 • wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza
 • wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji
 • kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)
 • kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych i obserwowanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny
 • doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą
 • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 • kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

TYDZIEŃ III i IV

Magia świąt

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do konstruowania, majsterkowania, budowania
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków z użyciem sztućców
 • doskonalenie czynności typu sprzątanie, wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem
 • kształtowanie wrażliwości wielozmysłowej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i współzawodnictwa
 • kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia
 • kształtowanie postawy troski wobec zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw ruchowych
 • kształtowanie świadomości przynależności do rodziny
 • wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości
 • kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
 • kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach
 • kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe
 • kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart
 • kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia
 • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej
 • kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości
 • doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie
 • doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem
 • kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

TYDZIEŃ V

Zegary i kalendarze

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia
 • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
 • kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą
 • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej
 • poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi
 • kształtowanie pojęcia liczby „siedem", poznanie cyfry 7
 • kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia
 • zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności
startPoprzedni artykuł12345Następny artykułkoniec