Grupa 4

Zosiu 100 lat!!!

zosia74

 

 Maju 100 lat!!!

maja 47

 

 64242f365a9eb o large

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE IV NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

Tydzień I

Radosna Wielkanoc

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole
 • kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych
 • wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
 • dokonywanie oceny postępowania swojego i innych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki
 • wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy
 • budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu
 • poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”
 • tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania, kontynuowania i przekładania rytmów na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

Tydzień II

W domu i w zagrodzie

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
 • doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie
 • kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z któryminie potrafi sobie poradzić
 • prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwościi troski

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innychz zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycjiregionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji
 • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych
 • kształtowanie pojęcia liczby dziesięć
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myśleniaw zakresie stałości długości
 • dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

Tydzień III

Eko stylem życia

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy
 • doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych
 • kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do świata przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych, wczuwania się w sytuację i odczucia danejosoby oraz dokonywania samooceny
 • wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych oraz reguł w grach planszowych
 • wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie,realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)
 • kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wodyi energii (np. zachowania z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”)
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanieza tokiem rozmowy)

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związkówprzyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczasprzeprowadzania doświadczeń
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych
 • kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania
 • poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwojucywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby)
 • poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przezdziałania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody

Tydzień IV

Strażnicy książek

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych, z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • wdrażanie do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, przez dostrzeganie piękna: języka, literatury

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi
 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
 • kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu
 • wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

 

 ZBIÓRKA CHARYTATYWNA DLA PODOPIECZNYCH LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA

Zachęcamy Rodziców wraz z dziećmi do włączenia się w zbiórkę na rzecz dzieci z Lubelskiego Hospicjum Małego Księcia

w Lublinie.

hosp