CZY JUŻ ODDAŁEŚ SWÓJ GŁOS W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

WE WTOREK 10 PAŹDZIERNIKA OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA!

 

BUDŻET OBYWATELSKI

W piątek 22 września 2023 r. rozpoczyna się głosowanie na projekty 10 edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Potrwa do 10 października. 

Nasze Przedszkole w tym roku stara się o pozyskanie funduszy w ramach BO. Projekt nosi nazwę

 "D-80 Modernizacja schodów wejściowych wraz z podjazdem dla wózków w Przedszkolu nr 63, ul. Szmaragdowa"

 i dotyczy remontu wejścia do przedszkola (schody z podjazdem i zadaszeniem, stojaki dla rowerów, aranżacja zieleni).

Głosować może każdy mieszkaniec Lublina - zarówno dorosły, jak i dziecko.

Zachęcamy całe rodziny do udziału w głosowaniu na projekt D-80

Podobnie jak w latach ubiegłych głosować można na dwa sposoby:

1. Głosowanie w formie elektronicznej
Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/glosowanie/, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.
W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzic/ opiekun prawny musi wprowadzić swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż., a także zgody dotyczące danych osobowych.
2. Głosowanie w formie papierowej
Aby zagłosować w wersji tradycyjnej, należy osobiście wrzucić kartę  do urny w wyznaczonym punkcie. Pamiętaj, aby mieć ze sobą dokument tożsamości. Prosimy nie przynosić zebranych wcześniej formularzy od innych osób. Nie będziemy ich przyjmować.  Dla wygody punkty do głosowania zlokalizowane będą we wszystkich BOMach oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Kto może głosować?
W Budżecie Obywatelskim głosować może każda osoba, która jest na stałe zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty BO. Aby to zrobić wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym z punktów do głosowania.

Więcej informacji na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/budzet-obywatelski/budzet-2024/zasady-i-miejsca-glosowania/

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI

W dniu 29 września 2023r. w naszym przedszkolu w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki wraz z zespołem wystąpił Abraham Diomande. Abraham, to artysta, wokalista, producent muzyczny.
Urodził się w Afryce i tam spędził dzieciństwo. Wyemigrował do USA i zamieszkał w Nowym Jorku. 
Dziś mieszka w Lublinie. Koncertuje po całym świecie i występuje w różnych programach TV. 
Jego twórczość można także obserwować na stronach internetowych.
Przedszkolaki żywo reagowały na utwory piosenkarza. Miały możliwość poznania strojów, biżuterii, instrumentów i tradycji afrykańskich. 
Łukasz Kołodziejczyk
 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Lubelszczyzna, moja mała ojczyzna”

§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego „Lubelszczyzna, moja mała ojczyzna” jest Przedszkole nr 63 w Lublinie


§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) I kategoria – dzieci w wieku 3-4 lata;
2) II kategoria – dzieci w wieku 5-6 lat;


§ 3

Czas trwania Konkursu

1. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 16 października 2023 r.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 października 2023 r.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Tematyka pracy plastycznej powinna nawiązywać do hasła Konkursu „Lubelszczyzna, moja mała ojczyzna”.
2. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice płaskiej, mozaice, kolażu, wydzierance, wyklejance bibułą, watą itp. (nie będą oceniane prace wykonane techniką
sypką) oraz musi spełniać poniższe wymagania:
1) być sporządzona w formacie A4;
2) być wykonana indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane);

3) być opisana według metryczki określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu. Metryczka powinna być wypełniona komputerowo lub ręcznie – czytelnie, literami drukowanymi i naklejona na odwrocie każdej zgłoszonej pracy.
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
4. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem jednego nauczyciela prowadzącego.
5. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy zgłoszonej do Konkursu.
6. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu zgłoszonych prac, przechodzą one na własność Organizatora.
7. Prace konkursowe należy wysłać na adres: Przedszkole nr 63, ul. Szmaragdowa 22, 20-570 Lublin z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Lubelszczyzna, moja mała ojczyzna”.
8. W przypadku wysyłki prac o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego.
9. Prace zniszczone, nieopatrzone danymi i niezgodne z Regulaminem Konkursu nie będą oceniane.
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 

§ 5

Komisja Konkursowa i wybór laureatów

1. Organizator zwoła posiedzenie Komisji Konkursowej.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: walory artystyczne, zgodność z tematyką Konkursu, interpretacja tematu, oryginalność oraz samodzielność wykonania pracy.
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych wymienionych w § 2 ust. 2.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Informacja o laureatach Konkursu zostanie przekazana do placówki zgłaszającej zwycięską pracę.

 

§ 6


Nagrody w Konkursie

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej wymienionej w § 2 ust. 2.
2. Dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.

3. Podziękowania otrzymają nauczyciele, pod kierunkiem których zostały wykonane prace.

Organizatorzy:
Joanna Zielonka
Katarzyna Nalewajek
Karolina Milichiewicz

 

 

 

W poniedziałek, 25 września, odbędzie się koncert Filharmonii.